POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

Logo OSPDecyzją numer: XII / 155 KSRG, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicz, z dniem 19 października 2015 roku nasza Jednostka – Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowicach została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do 31 grudnia 2020 roku. Porozumienie w sprawie włączenia zostało zawarte pomiędzy Burmistrzem Gminy Wilamowice Panem Marianem Trelą, Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej st. bryg. Adamem Caputą i OSP w Dankowicach, złożone przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nadbryg. Marka Rączkę do Komendy Głównej PSP w Warszawie.

W efekcie włączenia jednostki OSP w Dankowicach do KSRG powiększył się nasz obszar działań operacyjnych z poziomu obszaru Gminy, na poziom obszaru powiatu bielskiego i okolicznych miejscowości w woj. małopolskim.

Wejście w struktury KSRG było możliwe dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu Członków grupy operacyjno-technicznej, na które składają się kursy szeregowych strażaków, dowódców sekcji, naczelników, kursy specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego, kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, kursy kierowców-konserwatorów sprzętu OSP, kursy kierowania ruchem drogowym, sprowadzania śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie obyłoby się to bez zaangażowania Członków OSP w Dankowicach do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji ratowniczo-gaśniczych. Wymogiem formalnym było także posiadanie odpowiedniego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, uzbrojenia i umundurowania, a także posiadanie selektywnego systemu powiadamiania i alarmowania jednostki, połączone z Miejskim Stanowiskiem Kierowania w Bielsku-Białej.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa Polskiego, w zakresie ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Dzieli się na trzy poziomy: poziom powiatowy, wojewódzki i centralny.

Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak, aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Z systemem współpracują m.in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, POPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK i inne.

Gabriel Faruga
Naczelnik-Wiceprezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach